VoorwaardenArt. 1 : HUURPRIJS.
De huurprijs en borgsom worden vooraf zonder enige korting en schuldvergelijking contant voldaan.

Art. 2 : B.T.W.
Op de berekende bedragen is de wettelijke BTW van toepassing en inbegrepen

Art. 3 : WAARBORGSOM en REINIGINGSKOSTEN.
De huurder zal als nakoming van alle verplichtingen de waarborgsom vooraf voldoen.
Na het terug brengen van de goederen in onbeschadigde zal de verhuurder de waarborgsom contant uitbetalen of binnen 5 werkdagen terug storten op de bankrekening van de huurder.

REINIGINGSKOSTEN.
Bij aanvang van de huur betaald de huurder ook verplicht een bedrag voor eventuele reinigingskosten. Alle gehuurde materialen dienen schoon en droog ingeleverd te worden.
Verhuur goederen zoals dakkoffers, dakdragers, fietsdragers, trekhaakbagageboxen, aanhangwagens e.d. dienen met lauw water en een milde auto shampoo gewassen te worden, zonder hierbij chemische middelen of schuurmiddelen e.d. te gebruiken.
Tenten mogen niet onder naaldbomen e.d. staan, tenzij afgedekt met een extra plastic doek, om hars en andere vlekken te voorkomen.
Tentmaterialen mogen uitsluitend met een vochttige doek gereinigd worden, en dienen voor inpakken / vervoer altijd droog te zijn, ter voorkoming van weer- en schimmelplekken.
Na het terug brengen van de goederen zal de verhuurder deze controleren op schoon en droog inleveren. De reinigingssom zal contant uitbetaald worden of worden binnen 5 werkdagen terug gestort op de bankrekening van de huurder.

Art. 4 : HUURPERIODE.
De huurperiode begint en eindigt op de overeengekomen data, zoals vermeld op de reserverings / huurovereenkomst.
De overeengekomen huurtijd en kosten worden op de reserverings / huurovereenkomst vermeld. Hiervan ontvangt de huurder het kopie exemplaar. De huurder heeft er zorg voor te dragen dat het gehuurde tijdig en in goede staat retour gebracht wordt. Bij het te laat terugbezorgen wordt er per aangebroken dag een normale dag huur in rekening gebracht. Ook wordt er een onmiddellijk opeisbare boete van 25.00 euro extra per dag berekend, ongeacht de verplichting van de huurder tot het betalen van de door de verhuurder geleden schade vanwege de te late terugbezorging, voor zover deze het boetebedrag overschrijdt. Verlengen van de huurtermijn moet minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurtermijn aangevraagd worden. Indien de verhuurder akkoord is gaat de huur door en blijven de bepalingen van deze overeenkomst van kracht.

Art. 5 : LEGITIMATIE.
De huurder is verplicht zich bij het reserveren en huren dubbel te legitimeren, met een ID / rijbewijs en BSN nummer.

Art. 6 : ONTBINDING HUUROVEREENKOMST.
De verhuurder is ten alle tijden gemachtigd om bij overmacht de reservering / huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verbreken c.q. te beeindigen. Indien nodig tegen restitutie van de resterende huurprijs. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet of te laat leveren of het verbreken van het huurcontract.

Art. 7 : SCHADE EN/OF GEBREKEN.
1. Op de huurder rust de verplichting onmiddellijk na ontvangst het gehuurde te controleren.
Gebreken moeten terstond aan de verhuurder gemeld worden. Gebruik van het gehuurde heeft het recht om te reclameren op.
2. Zodra verhuurder de goederen retour heeft ontvangen worden de goederen door de verhuurder gecontroleerd en geteld. Telling door de verhuurder is bindend.
3. De huurder is ten alle tijden volledig aansprakelijk voor schade of gebreken die geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan foutieve, ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed door de huurder.
4. Schade aan het verhuurde goed, ontstaan tijdens de huurperiode, dient terstond per e-mail aan de verhuurder gemeld te worden.
5. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade of vervolgschade, opgekomen aan de zijde van de huurder of derden, die verband houdt met de gehuurde goederen.
6. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos raken van het gehuurde goed en zal het gehuurde goed tegen de huidige nieuwwaarde aan de verhuurder dienen te vergoeden.
7. Eventueel door ons gegeven adviezen zijn geheel vrijblijvend. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door gegeven adviezen. Gebruik van het gehuurde is geheel voor eigen risico.
8. Het is de huurder verboden om het gehuurde onder te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen.
9. De gehuurde goederen dienen in goede staat en in- en uitwendig gereinigd van stof, vuil etc. teruggebracht te worden.
10.Het is verboden wijzigingen aan het gehuurde toe te brengen.

Art. 8. KOSTEN TIJDENS HUURTIJD.
Gedurende de overeengekomen huurperiode zijn alle bijkomende kosten welke aan het gebruik verbonden zijn, voor rekening van de huurder. (bijvoorbeeld lekke band e.d.)

Art. 9. BEDRIJFSSCHADE.
De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade is voor rekening van de huurder en wordt reeds thans voor beide partijen bindend - onverschillig of een der partijen kan bewijzen dat de schade werkelijk meer of minder bedraagt bepaald op het aantal vermoedelijke reparatiedagen vermenigvuldigd met 75,00 euro.

Art.10.SCHADE AAN DE HUURDER.
1. Voor eventuele kosten en/of elke vorm van schade, waaronder ook te verstaan bedrijfsschade en/of persoonlijke ongevallen hoe ook ontstaan, welke aan de huurder of derden worden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
2. Indien de huurder door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.

Art.11. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER.
De gehuurde goederen mogen uitsluitend gebruikt worden voor dat doel waarvoor ze verhuurd zijn. Bij de huurder rust de verplichting om te voldoen aan alle wettelijke eisen. Het gehuurde mag alleen op de normale verharde wegen gebruikt worden. Aanhangwagens dienen op uw groene kaart verzekerd te zijn.De huurder heeft een zorg plicht, zoals dit een goede huisvader betaamt.

Art.12. OVEREENKOMST.
Als overeenkomst geldt slechts wat schriftelijk is vastgelegd, of indien per email wordt gereserveerd, dan wordt dit als gelijk beschouwd.

Art.13. RESERVERINGSKOSTEN, ANNULEREN EN VOORWAARDEN.
Het reserveren van de te huren goederen kost evenveel als de huurprijs van een week. Bij het ophalen van de goederen worden de reserveringskosten in mindering gebracht op de totaalsom. Indien de huurder zijn huur - reserveringsovereenkomst na ondertekening intrekt dan vervallen de betaalde reserveringskosten aan de verhuurder.
Indien binnen 7 werkdagen voor vertrek geannuleerd wordt, dient de huurder de volledige huurkosten voor de overeen gekomen periode te voldoen.

Opmerking:
Een annulering kunt U dekken door een eigen annuleringsverzekering. Uitbetaling hiervan staat los van de betalingsverplichting van de kosten door huurder aan verhuurder.
Mochten wij in geval van annulatie de gehuurde producten alsnog kunnen verhuren, dan wordt het verschil met de huurder verreken.
Reserveren geschied in principe uitsluitend op afspraak op de lokatie van de verhuurder. Mocht dit anders overeengekomen worden, dan kan de huurder middels een bankoverschrijving op een door de verhuurder op te geven bankrekening nummer een product reserveren en vastleggen. Dit wordt tevens gezien als een rechtsgeldige reservering - huur overeenkomst.

Art.14 GESCHILLEN.
Op alle voorwaarden van deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aangepast door IRS-Trading - Op Reis Verhuur d.d. 01-11-2014